Gebruikersvoorwaarden Orange M-Health B.V.

Versie 2 d.d. 1 april 2020

1. Inleiding

a. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Applicatie (hierna: “de Applicatie”) van Orange M-Health B.V. (zoals hieronder gedefinieerd). Door De Pinktrainerapplicatie te gebruiken accepteert u deze gebruikersvoorwaarden en gaat u een overeenkomst aan met Orange M-Health B.V. (hierna "Overeenkomst"). Als u niet akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden komt er geen overeenkomst tot stand en kunt u ook geen gebruik maken van de Pinktrainerapplicatie.

b. Orange M-Health B.V. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel aan de Irenesingel 19, 7481GJ te Haaksbergen en actief op de website www.pinktrainer.nl. Orange M-Health B.V. is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 71932186 en geregistreerd onder BTW-nummer 858909613B01.

c. We adviseren u deze gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verantwoordelijkheden bij het gebruik van de Pinktrainerapplicatie. Vragen over de gebruikersvoorwaarden moeten worden gestuurd naar info@pinktrainer.nl.

2. Algemeen

a. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van uw algemene voorwaarden, op alle overeenkomsten tussen u en Orange M-Health B.V. en elk gebruik van de Applicatie via uw account.

b. Orange M-Health B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen door een bijgewerkte set voorwaarden en condities op de Applicatie te plaatsen. De gewijzigde of aangevulde gebruikersvoorwaarden zullen per e-mail worden verzonden naar het adres dat is geregistreerd bij uw account en door kennisgeving op de Applicatie vóór de datum waarop dergelijke bijgewerkte algemene voorwaarden van kracht worden. Als u de Applicatie na die datum blijft gebruiken, accepteert u onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde gebruikersvoorwaarden. Als u niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruikersvoorwaarden, is uw enige optie om de overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 9.

c. Eventuele toevoegingen aan en / of afwijkingen van deze gebruikersvoorwaarden op tijdelijke of permanente basis zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Orange M-Health B.V. , handelend door een bevoegde functionaris zoals een directeur of senior manager.

3. Service en beschikbaarheid

a. Orange M-Health B.V. heeft de Applicatie ontwikkeld, genaamd Pinktrainer, dat zorgaanbieders in staat stelt oefenprogramma’s en voedingsrichtlijnen voor hun patiënten c.q. cliënten te beheren, inclusief beheer van de naleving door de patiënten c.q. cliënten van het oefenprogramma en de uitwisseling van oefenprogramma-sjablonen met andere gebruikers binnen uw account. De Applicatie wordt toegankelijk gemaakt door Orange M-Health B.V. via de Website (www.pinktrainer.nl) (hierna ook: "Dienst"). Om toegang tot de Applicatie te krijgen, moet u een geregistreerd account hebben (hierna: "Account").

b. Onder voorbehoud van uw volledige en voortdurende naleving van alle verplichtingen uit hoofde van deze gebruikersvoorwaarden, verleent Orange M-Health B.V. u een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te gebruiken, inclusief de Applicatie voor de bovengenoemde doeleinden (maar niet verder of anderszins).

c. Orange M-Health B.V. zal redelijke inspanningen leveren om de Applicatie zorgvuldig te verzorgen. U accepteert dat de Applicatie, inclusief bijbehorende smartphone applicatie, alleen de functionaliteiten en andere kenmerken bevat zoals beschreven in de huidige documentatie zoals uiteengezet op het moment van uw gebruik ("zoals is" en "zoals beschikbaar"). Elk gebruik van de Applicatie is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Orange M-Health B.V. garandeert niet dat de levering van de Applicatie ononderbroken of vrij van fouten zal zijn en Orange M-Health B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig deel van de infrastructuur voor dienstverlening (met inbegrip van maar niet beperkt tot het internet) dat buiten zijn redelijke controle ligt.

d. Orange M-Health B.V. is te allen tijde gerechtigd, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te worden jegens u:

I. procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan de Applicatie en/of de Dienst; en

II. om de Applicatie of uw Account tijdelijk te beëindigen of te beperken als dit volgens haar noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor preventief, correctief of aangepast onderhoud. Orange M-Health B.V. zal u op de hoogte stellen van de tijdelijke onbeschikbaarheid of beperkt gebruik van de dienst voor zover en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.

4. Account

a. Om de Applicatie te gebruiken, moet u een account aanmaken door het registratieproces op de Website of door de ontvangen uitnodigings- en/of activatie-email te volgen.

b. Na registratie van het account stelt u uw gebruikersnaam en uniek wachtwoord in (samen "identificaties") om toegang te krijgen tot het account. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van de identificatiegegevens. Zodra u weet of reden hebt om te vermoeden dat de identificatiegegevens niet langer geheim zijn of dat het account wordt misbruikt, moet u Orange M-Health B.V. onmiddellijk op de hoogte brengen en alle noodzakelijke stappen ondernemen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, inclusief het wijzigen van relevante identificatiegegevens en het nemen van andere beveiligingsmaatregelen zoals aanbevolen door uw infrastructuurprovider.

c. Het is niet toegestaan om:

I. informatie te verstrekken tijdens de registratie die niet juist, volledig en actueel is;

II. meer dan één account aan te maken;

III. een account aan te maken voor een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;

IV. een account te delen of op een andere manier toegang te geven tot de Account aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of

V. een account aan te maken als u jonger bent dan 18 jaar.

d. In het geval van een patiënt of cliënt kunt u uw oefenprogramma's, voedingsrichtlijnen en accountgegevens uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden van de Applicatie, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen intact houdt.

e. In het geval van de zorgaanbieder mag u het oefenprogramma, voedingsrichtlijnen en de nalevingsgeschiedenis van uw patiënt downloaden bij de Applicatie, uitsluitend met het doel de patiëntgegevens bij te houden en mag deze niet worden verkocht, opnieuw worden verspreid of voor enig ander doel worden gebruikt. U mag geen middelen gebruiken voor het exporteren en/of downloaden van het trainingsprogramma en de nalevingsgeschiedenis van uw patiënt, anders dan de middelen die uitdrukkelijk door Orange M-Health B.V. zijn verstrekt.

f. Orange M-Health B.V. behoudt zich het recht voor om abonnementen per direct en zonder enige nadere verplichtingen te annuleren wanneer die abonnementen werden verkregen met behulp van onjuiste of onjuiste informatie. Hieronder vallen ook eventuele gratis abonnementen.

5. Uw verplichtingen

a. Bij het gebruik van de Applicatie is het u niet toegestaan handelingen te verrichten zoals hieronder vermeld:

I. Inhoud, inclusief alle informatie, gegevens of materiaal zoals trainingsprogramma's (hierna "Inhoud")) beschikbaar maken die, naar het oordeel van Orange M-Health B.V. , discriminerend is of wordt anders beschouwd als kwetsend, beledigend of ongepast;

II. Omgaan met persoonsgegevens, anders dan in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de GDPR;

III. Content ter beschikking stellen die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere malware bevat die enige interferentie, verlies of beschadiging van de Applicatie of enige gegevens kan veroorzaken of onbruikbaar of ontoegankelijk kan maken of verwijderen, of die deze kan gebruiken of die bedoeld om technische beveiligingsmaatregelen van de Service, de Applicatie en / of de computersystemen van Orange M-Health B.V. te omzeilen;

IV. Content ter beschikking stellen die gericht is op personen (inclusief patiënten) jonger dan 18 jaar, tenzij er voorafgaande toestemming is van de ouders of verzorgers van dergelijke personen;

V. Ongewenst of ongevraagd materiaal of content (spam) maken of verzenden;

VI. Content beschikbaar stellen die de belangen en reputatie van Orange M-Health B.V. of de zorgaanbieder zou kunnen schaden.

b. Orange M-Health B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te vernietigen, te wijzigen, te weigeren en / of te verwijderen in zijn absolute discretie en aansprakelijkheid.

c. In het geval van de zorgaanbieder mag u niet meer thuisoefenprogramma's maken voor meer patiënten dan is afgesproken voor uw account. De toepasselijke beperking van het aantal patiënten zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de website of in uw account worden vermeld.

d. Overtredingen van dit artikel 5 kunnen leiden tot schorsing of beëindiging van het recht om de Service te gebruiken en Orange M-Health B.V. zal in ieder geval volledige schadevergoeding kunnen eisen voor elke inbreuk op dit artikel 5.

6. Privacy

1. Als u een patiënt of cliënt bent, kunnen zowel u als uw zorgverlener, door gebruik te maken van de Applicatie, Orange M-Health B.V. voorzien van contactgegevens en medische informatie over u. U heeft hiervoor twee privacyverklaringen geaccepteerd. Als u een zorgaanbieder bent kunnen zowel u als uw patiënten of cliënten Orange M-Health B.V. door gebruik van de Applicatie contact en andere informatie over u verstrekken. Orange M-Health B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend voor administratieve en onderzoeksdoeleinden met betrekking tot het leveren van een stabiele en betrouwbare service aan patiënten en zorgverleners en houdt zich aan de wet inzake gegevensbescherming en de Nederlandse (Europese) privacywetgeving met betrekking tot het verstrekken van deze informatie en relevante regels en, waar van toepassing , gedragscodes met betrekking tot medische dossiers zoals vereist door de wet. Ons Privacybeleid uiteengezet op de Website is van toepassing op u en uw gebruik van de Applicatie.

2. Als u een zorgaanbieder bent, aanvaardt u en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke privacywetgeving als zorgaanbieder voor de patiënt en dat geen handelen of nalaten door Orange M-Health B.V. u van uw verplichtingen ontheft. Op grond van de wet op de gegevensbescherming fungeert Orange M-Health B.V. als gegevensverwerker op grond van de GDPR en blijft u de gegevensbeheerder voor alle gegevens die worden verwerkt met behulp van de Applicatie. Orange M-Health B.V. zal persoonlijke gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de zorgaanbieder en haar instructies schriftelijk, tenzij Orange M-Health B.V. wettelijk verplicht is om persoonlijke gegevens buiten deze scope te verwerken of als de patiënt toestemming heeft gegeven voor dergelijke verwerking, naar Orange M-Health B.V. . Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in deze bepaling, kunnen Orange M-Health B.V. en de zorgaanbieder een bewerkersovereenkomst sluiten. In bepaalde omstandigheden kan Orange M-Health B.V. uw persoonlijke gegevens ook voor eigen doeleinden verwerken, zoals gespecificeerd in het Privacybeleid zoals uiteengezet op de website. In overeenstemming met de hiervoorgenoemde privacywetgeving, kunt u toegangsverplichtingen hebben jegens uw patiënten of cliënten, zoals een informatieplicht, en het toestaan van inspectie, correctie, retentie en verwijdering van persoonlijke gegevens van patiënten of cliënten. U bent volledig en exclusief verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van deze verplichtingen; inclusief het maken van regelmatige back-ups van patiëntinformatie in een vorm die vereist is door relevante wetgeving, regels en de praktijkcode die op u als zorgaanbieder van toepassing zijn. Orange M-Health B.V. biedt zijn redelijke hulp aan de zorgaanbieder om te voldoen aan verzoeken van patiënten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Voor zover instemming van de patiënt of cliënt noodzakelijk is, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming.

3. Orange M-Health B.V. stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens die van de zorgaanbieder worden ontvangen strikt vertrouwelijk te houden en om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen enige vorm van onwettige en/of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Orange M-Health B.V. verleent zijn redelijke hulp aan de zorgaanbieder, zodat de zorgaanbieder zijn verplichtingen kan nakomen met betrekking tot de evaluatie van de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen, de beveiliging van persoonlijke gegevens en meldingen van een datalek.

7. Betaling

a. Als u een patiënt of cliënt bent, zijn er geen kosten verschuldigd aan Orange M-Health B.V. voor het gebruik van de Platform, anders dan een eventuele vergoeding die van toepassing is op het downloaden van applicaties van een app store.

d. Als u een zorgaanbieder bent, betaalt u aan Orange M-Health B.V. de overeengekomen vergoedingen, zoals vermeld op de website of de anders overeengekomen vergoeding ('Kosten van zorgaanbieders').

c. Alle kosten voor zorgaanbieders zijn in de valuta zoals weergegeven op de abonnementspagina en exclusief BTW.

d. Orange M-Health B.V. heeft het recht om de kosten van de zorgaanbieder op elk moment te wijzigen per e-mail aan u. De gewijzigde kosten worden van toepassing vanaf het begin van uw volgende abonnementsperiode (maand of jaar).

e. Alle kosten voor de zorgaanbieder zijn vooraf verschuldigd voor de gehele abonnementsperiode (maand of jaar) en moeten vooraf worden betaald met een creditcard, bankpas, Paypal of automatische incasso. Orange M-Health B.V. berekent de verschuldigde bedragen via uw voorkeursmethode zoals aangegeven in de offerte, email of op de Website tijdens uw registratie en behoudt zich het recht voor om de kosten van de Zorgverlener in de volgende en volgende periode zonder voorafgaande kennisgeving aan u in rekening te brengen, tenzij schriftelijke opzegging van uw Account van u is ontvangen, niet minder dan 10 dagen vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. In elk geval moeten betalingen 6 dagen vóór het einde van de abonnementsperiode worden gedaan.

f. In het geval van een zorgaanbieder bent u, indien u niet in staat bent om volledige en tijdige betalingen te verrichten, onmiddellijk in gebreke, zonder dat een voorafgaand verzoek of een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van standaard:

- Orange M-Health B.V. kan uw toegang tot en gebruik van de Applicatie onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten, inclusief toegang tot de Applicatie door uw patiënten;

- U bent Orange M-Health B.V. rente verschuldigd die gelijk is aan het maximumtarief dat wettelijk is toegestaan vanaf (en inclusief) de betalingstermijn tot de datum van volledige betaling met rente; en

- Orange M-Health B.V. kan beslissen om de schuld voor incasso te verwijzen, in welk geval alle kosten die door Orange M-Health B.V. in verband met de late betalingen zijn gemaakt, aan u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden geschat op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, exclusief BTW.

g. Klachten over (onderdelen van) de Applicatie of de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

h. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt de Applicatie op niet-restitueerbare basis aangeboden. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke dienstmaanden, vergoedingen voor maanden die niet wordt gebruikt met een geactiveerd account of voor ongeoorloofd gebruik van een account. Geen van de voorgaande beperkingen beperkt uw rechten op grond van wettelijke garanties.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a. De intellectuele eigendomsrechten - inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten en handelsnaamrechten (hierna "IP-rechten") - met betrekking tot de Applicatie, inclusief de smartphone applicatie, zijn in handen van Orange M-Health B.V. of haar licentiegevers. Niets in de gebruikersvoorwaarden is bedoeld om IP-rechten aan u over te dragen.

b. U behoudt alle IE-rechten op de inhoud die u via de Applicatie verstrekt. Door content aan de Applicatie beschikbaar te stellen of te uploaden, verleent u Orange M-Health B.V. automatisch een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze content te gebruiken voor zover dit verband houdt met de levering van de Applicatie.

c. Behalve voor zover toegestaan door dwingend recht, mag u de Applicatie niet reproduceren of decompileren of reverse-engineering toepassen. Verder is verwijdering en / of omzeiling van beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen (voor gebruik) van de Applicatie en smartphone applicatie niet toegestaan.

9. Termijn en beëindiging

a. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Applicatie voor een bepaalde periode van tijd is, hetzij een maand of een jaar (initiële periode). Nadat de eerste periode is verstreken, wordt uw recht op toegang tot het gebruik van de de Applicatie automatisch verlengd voor dezelfde periode (maand of jaar), met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

b. U kunt uw account en toegang tot de Applicatie op elk moment binnen uw accountinstellingen beëindigen. Als u een zorgaanbieder bent en er zijn trainings- of voedingsprogramma's die verder gaan dan de huidige abonnementsperiode, moet u de programma's van deze patiënten handmatig bewerken om binnen de huidige abonnementsperiode te eindigen voordat u uw account kunt beëindigen.

c. Niettegenstaande het voorgaande, als u een patiënt bent, houdt uw toegang tot de Applicatie op nadat de toegang van uw zorgaanbieder tot de dienst is beëindigd.

d. Als u een zorgaanbieder bent en u eindigt 10 dagen of langer vóór het einde van de huidige abonnementsperiode, wordt uw annulering van kracht aan het einde van de huidige abonnementsperiode en worden de kosten voor de volgende abonnementsperiode niet in rekening gebracht. Als u minder dan 10 dagen vóór het einde van de huidige abonnementsperiode eindigt, wordt uw annulering van kracht aan het einde van de volgende abonnementsperiode en zijn de kosten voor de volgende abonnementsperiode nog steeds verschuldigd en betaalbaar.

e. Orange M-Health B.V. heeft het recht om haar Platform onmiddellijk stop te zetten of (tijdelijk) te schorsen of de overeenkomst te beëindigen, onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen van Orange M-Health B.V. , inclusief haar recht om schadevergoeding te eisen:

I. Als u uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en / of de gebruikersvoorwaarden; of;

II. In het geval u failliet gaat of een surseance van betaling krijgt, evenals in het geval uw bedrijf wordt gesloten of geliquideerd.

f. In het geval dat de account wordt beëindigd, ontvangt u geen restituties als gevolg van beëindiging.

g. Bij beëindiging van de overeenkomst, als u een zorgaanbieder bent, zal Orange M-Health B.V. alle Inhoud voor u beschikbaar houden gedurende een periode van 30 dagen na het einde van de overeenkomst. U kunt de Applicatie gedurende deze maand gebruiken voor zover dat nodig is voor de export van uw Inhoud. U mag geen Inhoud toevoegen. Na deze periode zal Orange M-Health B.V. uw account voor u ontoegankelijk maken. Orange M-Health B.V. is niet verplicht om enige content of andere informatie aan u te verstrekken of om te zetten of deze informatie te exporteren. Deze clausule is niet van toepassing wanneer uw toegang tot de de Applicatie wordt beëindigd als gevolg van een schending van uw verplichtingen onder deze gebruikersvoorwaarden.

h. Na beëindiging van een zorgaanbieder, om welke reden dan ook, hebben de patiënten geen toegang tot oefenprogramma's die door die zorgaanbieder zijn toegewezen. Orange M-Health B.V. heeft nog steeds het recht om de inhoud die u tijdens de overeenkomst hebt verstrekt te gebruiken zoals uiteengezet in artikel 8, voor zover u de inhoud met andere klanten van Orange M-Health B.V. heeft gedeeld.

10. Aansprakelijkheid

a. De directe of indirecte aansprakelijkheid van Orange M-Health B.V. voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de Applicatie is te allen tijde uitgesloten. Wanneer Orange M-Health B.V. aansprakelijk is krachtens enige wettelijke garanties en elke wetgeving bepalingen in een contract die de toepassing van, of de uitoefening van, of de aansprakelijkheid op grond van dergelijke wettelijke garanties uitsluit of wijzigt, beperkt, is de aansprakelijkheid van Orange M-Health B.V. voor overtreding van dergelijke wettelijke garanties beperkt , naar keuze van Orange M-Health B.V. , aan een of meer van de volgende:

indien de overtreding betrekking heeft op diensten:

I. het opnieuw leveren van de diensten of de kosten van het opnieuw leveren van de diensten. U erkent en gaat ermee akkoord dat het vertrouwen door Orange M-Health B.V. op deze beperking van aansprakelijkheid in alle omstandigheden eerlijk en redelijk is.

b. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Orange M-Health B.V. niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief directe en indirecte schade en verlies), ongeacht de oorzaak (inclusief door onze nalatigheid), geleden of opgelopen door u voortvloeiend uit of in verband met:

I. uw toegang tot of gebruik van de Applicatie, alle Inhoud (inclusief Orange M-Health B.V. -materiaal, door gebruikers geposte inhoud en trainingsprogramma's) of een gekoppelde site;

II. elke beslissing of actie die u neemt op basis van enige Inhoud (inclusief Orange M-Health B.V. -materiaal en door gebruikers geposte inhoud);

III. elke fout of defect in de Applicatie; of

IV. elke overtreding door een andere gebruiker van toepasselijke wetgeving.

c. Niettegenstaande dit artikel 10, is Orange M-Health B.V. , indien Orange M-Health B.V. aansprakelijk is voor schade aan u, hetzij in een contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die u lijdt tot een bedrag dat niet hoger is dan dat van uw betalingen aan Orange M-Health B.V. voor 125% van de afgelopen 12 maanden Dienstverlening voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt of € 5.000,- afhankelijk van welke hoger is.

d. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

I. directe schade aan fysieke eigendommen

II. directe kosten van het verkrijgen van vervangende diensten voor de Applicatie of besteed aan het waarborgen dat Orange M-Health B.V. 's prestaties voldoen aan deze gebruikersvoorwaarden, in elk geval gedurende de periode - tot aan de datum van beëindiging van de overeenkomst door u of tot de datum van de vroegste vervaldatum van een periode waarin de Applicatie aan u werd geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

III. Verspilde kosten en uitgaven die u hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van eventuele schade die valt onder deze gebruikersvoorwaarden te achterhalen

e. Uw recht om schadevergoeding te vorderen tegen Orange M-Health B.V. , hetzij contractueel, onrechtmatig, hetzij volgens enige juridische theorie, is afhankelijk van uw verstrekte informatie richting Orange M-Health B.V. zodra u kennis neemt van feiten of zaken die aanleiding geven tot een dergelijke claim en in elk geval binnen drie weken van het zich bewust worden van dergelijke feiten en zaken. 6. Niets in deze clausule zal de aansprakelijkheid van beide partijen uitsluiten of beperken: - voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van die partij; - voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of - voor enig ander verlies of schade die niet rechtsgeldig kan worden uitgesloten of beperkt.

11. Informatie over de service

a. We kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor uw beoogde gebruik van informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, elke inhoud) op de Applicatie. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke informatie en u dient uw eigen vragen te stellen om te controleren of de informatie juist, volledig en geschikt is voor het bedoelde gebruik.

b. Alle oefeningen die beschikbaar zijn op de Service zijn alleen demonstraties. U erkent dat zorgverleners verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle oefeningen en oefenprogramma's die voor een patiënt zijn gemaakt, geschikt zijn voor die patiënt.

c. Orange M-Health B.V. onderschrijft of beveelt geen enkele informatie op de Applicatie aan of wordt niet beschikbaar gesteld via de Applicatie. Alle informatie op de Applicatie en via de smartphone applicatie is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht, opnieuw gedistribueerd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

d. Als u een patiënt bent, is er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en / of overlijden bij deelname aan een oefening of trainingsprogramma. Als u zich ongemakkelijk voelt of pijn voelt, moet u de activiteit onmiddellijk stoppen met zo veel pijn of ongemak en contact opnemen met uw zorgverlener of een ambulance in het geval van een medisch noodgeval. Door de Applicatie en/of de smartphone applicatie te gebruiken, verklaart u dat u uw zorgverlener volledig op de hoogte heeft gesteld van uw medische geschiedenis en bestaande toestand en toestemming hebt gekregen om deel te nemen (en te blijven deelnemen) aan de programma's en oefeningen die voor u beschikbaar zijn op de Applicatie.

e. De Applicatie en de smartphone applicatie kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar internetsites die door derden worden onderhouden. Dergelijke koppelingen worden voor uw gemak verstrekt en vallen niet onder de controle van Orange M-Health B.V. . Orange M-Health B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud (inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor uw beoogde gebruik) van enige gekoppelde site of elke link op een gekoppelde site. Orange M-Health B.V. onderschrijft geen enkele informatie over gelinkte sites of gekoppelde organisaties, producten of services.

f. Op verzoek van de zorgverlener en met toestemming van de patiënt, zullen we de patiëntgegevens overzetten naar de nieuwe zorgaanbieder van de patiënt met behulp van de Applicatie. Zodra een overdracht plaatsvindt, is er geen verdere toegang tot de patiëntendossiers beschikbaar voor de overdragende zorgaanbieder. Het is de verantwoordelijkheid van de overdragende zorgaanbieder om ervoor te zorgen dat het zijn gegevens met betrekking tot de patiënt bijhoudt in overeenstemming met de wet.

12. Garanties en vrijwaringen

a. Orange M-Health B.V. garandeert niet:

I. dat de Applicatie te allen tijde voor u beschikbaar is en zonder onderbrekingen, fouten of storingen;

II. dat de Applicatie effectief zal zijn of dat het gebruik van de Applicatie tot bepaalde resultaten zal leiden; of

III. dat de informatie die via de Applicatie wordt verstrekt, juist, actueel en volledig is.

b. Orange M-Health B.V. is niet verantwoordelijk voor (en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid jegens u af):

I. de aankoop en / of de goede werking van uw infrastructuur;

II. verlies, schade, onnauwkeurigheid en / of onvolledigheid van enige Inhoud;

III. transmissiefouten, storingen of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet;

IV. elk ongeoorloofd gebruik of een poging tot gebruik van de Applicatie;

V. back-upkopieën maken van alle Inhoud; of

VI. het beheer, inclusief het controleren van de instellingen, het gebruik van de Applicatie en de manier waarop de resultaten van de Applicatie worden gebruikt.

c. Orange M-Health B.V. kan programmeerinterfaces voor applicaties bieden om integratie van de Applicatie met andere diensten en platforms mogelijk te maken. Orange M-Health B.V. is niet verantwoordelijk voor (en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid jegens u af) voor dergelijke andere diensten en platforms waarmee de Applicatie integreert of die met de Applicatie worden geïntegreerd.

d. U garandeert dat u de Dienst en / of de Applicatie niet zult gebruiken op een manier die:

I. inbreuk maakt op de rechten van Orange M-Health B.V. of derden, inclusief maar niet beperkt tot IP-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

II. in strijd is met de geldende wet- en regelgeving; of

III. in strijd is met enige bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden.

e. U stemt ermee in om Orange M-Health B.V. schadeloos te stellen voor alle kosten, claims, schadevergoedingen en onkosten die Orange M-Health B.V. oploopt als gevolg van:

I. een claim van een derde partij op basis van een inbreuk of vermeende inbreuk op de IP-rechten van die partij;

II. elke claim van een derde partij op basis van schending van de privacy of onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens of schending van enige wet met betrekking tot gegevens of records, inclusief maar niet beperkt tot uw verplichtingen met betrekking tot de privacy van uw patiënten zoals uiteengezet in artikel 6 hierboven; en

III. elke claim van een derde partij met betrekking tot enig persoonlijk letsel of schade aan fysieke eigendommen die zij hebben geleden, in de mate dat dit voortvloeit uit een onrechtmatige of nalatige handeling of nalatigheid van u tijdens uw gebruik van de Applicatie of smartphone applicatie ontvangen of gebruik maken van de Applicatie om diensten aan anderen te leveren.

13. Diversen

a. Orange M-Health B.V. kan rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruikersvoorwaarden of de overeenkomst aan derden toewijzen of uitbesteden en zal u hiervan op de hoogte brengen. Het is u niet toegestaan om rechten die zijn afgeleid van de rekening toe te wijzen of om aan derden rechten toe te wijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orange M-Health B.V. die Orange M-Health B.V. naar eigen goeddunken kan verlenen of weigeren.

b. Indien Orange M-Health B.V. in haar geheel of gedeeltelijk afziet van rechten die voor ons beschikbaar zijn onder deze gebruikersvoorwaarden, betekent dit niet dat deze rechten bij elke andere gelegenheid automatisch zullen worden opgeheven.

c. Als een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt verklaard, moet deze worden gelezen om deze zo veel mogelijk effect te geven of als deze helemaal geen effect kan hebben , het moet worden gescheiden van deze overeenkomst, in welk geval de rest van deze gebruikersvoorwaarden niettemin onverminderd van kracht blijven.

d. Deze gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Applicatie worden beheerst door de Nederlandse wetgeving.

e. Voor zover nationale of internationale rechtsregels niet anders als dwingend voorschrijven, zullen alle geschillen die ontstaan of verband houden met overeenkomsten die zijn gesloten onder deze gebruikersvoorwaarden of die daaruit voortvloeien, uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, die exclusieve jurisdictie zal hebben met betrekking tot zaken die onder deze Gebruikersvoorwaarden aan de orde komen.